-->
2021-09-27
Cand este necesar acordul vecinilor pentru emiterea autorizatiei de construire si ce se face in cazul unui refuz nejustificat
In ceea ce priveste acordul vecinilor pentru emiterea autorizatiei de construire, Curtea observa ca atat Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si normele metodologice de aplicare a acesteia, cat si Codul civil reglementeaza cazurile in care, in functie de particularitatile si/sau amplasarea noilor constructii ce urmeaza a fi edificate, este obligatorie obtinerea acordului vecinilor pentru respectivele lucrari de constructii, printr-un inscris incheiat in forma autentica, dupa cum urmeaza: a) pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate (spre exemplu, constructii ce urmeaza a fi lipite pe calcan de o constructie existenta sau pentru efectuarea operatiunii de subzidire a constructiei), dar numai in cazul in care sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora; b) pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente; c) pentru constructii noi care au o alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate; d) pentru constructii aflate la o distanta mai mica de 60 de cm fata de linia de hotar sau pentru constructii care prevad o fereastra pentru vedere, balcon sau alte lucrari orientate catre terenul invecinat si aflate la o distanta mai mica de 2 m fata de acesta; e) pentru constructii care prevad o fereastra sau deschidere in zidul comun.27. Curtea invedereaza, de asemenea, ca, potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile acestei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren si/sau constructii - identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel. Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor si se emite in baza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, elaborata in conditiile legii, in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism existente. Orice constructie trebuie sa indeplineasca o serie de conditii tehnice care sa-i asigure stabilitatea, rezistenta si durabilitatea in timp, ceea ce impune ca edificarea unei constructii noi sa beneficieze de toate avizarile si autorizarile expertilor, mai ales cand constructia ar putea afecta si vecinul cladirii. Avizarea reprezinta procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii - extras din proiectul tehnic (pe baza caruia se vor executa lucrarile. Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate. Nerespectarea autorizatiei de construire da dreptul autoritatii care este prevazuta de lege cu atributii in supravegherea respectarii regimului si sigurantei in constructii sa solicite desfiintarea constructiilor realizate nelegal sau intrarea proprietarului constructiei in legalitate, prin obtinerea avizelor si autorizatiilor legale. Prezentul articol este extras din DECIZIA nr. 489 din 25 iunie 2020
EMITENT CURTEA CONSTITUTIONALA‚
Publicat inMONITORUL OFICIAL nr. 935 din 12 octombrie 2020
Comments